Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorými sú ostatné technologické celky, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie, skládky palív, surovín a produktov, skládky odpadov a stavby, zariadenia, objekty vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou.

Kontakty

Ing. Jana Ježková
Referent životného prostredia
číslo dverí: 414
jana.jezkova@malacky.sk

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) sú povinní oznámiť každoročne do 15. februára Mestskému úradu v Malackách, útvaru výstavby a životného prostredia, spotrebu palív a množstvo spotrebovaných organických rozpúšťadiel vrátane obsahu organických rozpúšťadiel v náterových látkach  za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia, z ktorého znečisťujúce látky vznikajú.

Malé zdroje, ktoré podliehajú poplatkovej povinnosti:

  1. Spaľovacie zariadenia alebo iné technologické celky spaľujúce čierne uhlie alebo koks
  2. Spaľovacie zariadenia alebo iné technologické celky spaľujúce hnedé uhlie
  3. Spaľovacie zariadenie alebo iné technologické celky spaľujúce biomasu
  4. Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok <   0,6 t/rok
  5. Povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla <  0,5 t/rok – autoopravárenstvo
  6. Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou v t/rok <  0,6 t/rok

K vybaveniu je potrebné:

  • písomne oznámiť údaje potrebné na určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia:

Sadzby poplatkov:

Poplatok za emisie z malého zdroja sa vypočíta na základe oznámených údajov podľa § 2 ods. 2 VZN č.13/2023. 

Spôsob vybavenia:

Ročný poplatok určuje primátor mesta vo forme rozhodnutia na základe údajov oznámených prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 2 ods. 3 VZN č. 13/2023.