Kontakty

Ing. Jana Ježková
Referent životného prostredia
číslo dverí: 414
jana.jezkova@malacky.sk

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia sú ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie, skládky palív a surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia  a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja a to:   stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW a technologické zariadenia uvedené v prílohe č.2 k VZN č.7/2016.

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) sú povinní oznámiť každoročne do 15. februára Mestskému úradu v Malackách, útvaru výstavby a životného prostredia, spotrebu palív a surovín za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia, z ktorého znečisťujúce látky vznikajú, ale aj ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

K vybaveniu je potrebné:

Sadzby poplatkov:
Výška poplatku pre prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý prevádzkuje stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW  a  technologické zdroje sa určí paušálnou sumou podľa prílohy č.2 VZN č.7/2016.

Spôsob vybavenia:
Ročný poplatok určuje primátor mesta vo forme rozhodnutia na základe údajov oznámených prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 2 ods. 4 VZN č. 7/2016.