Názov projektu:    Zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska P&R
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program
Celková výška oprávnených výdavkov:        861 630,34 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku:    818 548,82 EUR
Z toho výška finančnej podpory z EÚ:    430 815,17 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:       43 081,52 EUR
Cieľ projektu: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Opis projektu: Projekt rieši výstavbu záchytného parkoviska Park & Ride (P+R), Bike & Ride (B+R) v nadväznosti na prestupový terminál integrovaného dopravného systému v Malackách, ktorý predstavuje existujúcu infraštruktúru zhodnotenú v rámci skorších etáp realizácie projektu ako funkčného celku. Cieľom je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy trvalo udržateľným miestnym a regionálnym dopravným systémom, ktorý v súčasnosti má nedostatočnú parkovaciu kapacitu. Výstavbou záchytného parkoviska sa zaručí mobilita a prístup k hlavným službám hromadnej dopravy pre všetky kategórie občanov a turistov, najmä prostredníctvom verejnej osobnej dopravy a ďalších udržateľných druhov dopravy – najmä cyklistickej dopravy. Záchytné parkovisko bude napojené na križovatku regionálnych ciest II. Triedy – II/503 a II/590 s veľmi dobrou väzbou na autobusovú stanicu mestskej a regionálnej hromadnej dopravy a železničnú stanicu v Malackách. V rámci výstavby záchytného parkoviska bude inštalovaný systém chytrého parkovania. Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu 89 parkovacích miest v rámci záchytného parkoviska – z toho 5 miest pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, a zároveň bude vybudované státie pre bicykle.