Názov projektu:       

Zníženie dopadov koronavírusovej pandémie a ochrana verejného zdravia – Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mestskej funkčnej oblasti Bratislava

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Operačný program:     Integrovaný regionálny operačný program

Výška nenávratného finančného príspevku:  1 908 298,31 EUR

Z toho výška finančnej podpory z EÚ:         1 895 507,13 EUR

Z nenávratného finančného príspevku boli poskytnuté finančné prostriedky užívateľovi: Mesto Malacky v sume: 47 908,30 €

Cieľ projektu: Ochrana verejného zdravia

Opis projektu: Cieľom realizácie projektu je ochrana verejného zdravia prostredníctvom zníženia šírenia nákazy a dezinfekcie verejných priestorov, budov a miest s vysokou koncentráciou obyvateľov mesta Malacky nákupom a inštaláciou prístrojov a zariadení na tento účel určených.