Názov projektu:    Vynovené učebne – kvalitnejšia výučba
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja


Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program

Celková výška oprávnených výdavkov:  30 945,68 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku:  29 398,40 EUR

Z toho výška finančnej podpory z EÚ:  15 472,84  EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:  1 547,28 EUR

Cieľ projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Opis projektu: Cieľom projektu je modernizácia zariadenia dvoch učební ZŠ Štúrova, v ktorých sa vyučuje primárne predmet informatika, ale v rámci školského vzdelávacieho programu i regionálna výchova, finančná výchova, mediálna výchova, matematika, geografia, vlastiveda, prírodoveda a podľa možností i ďalšie predmety. Predmetom projektu budú i nevyhnutné stavebné úpravy v rámci modernizácie jednej IKT učebne.

Projekt predpokladá realizáciu dvoch hlavných aktivít:
1. Modernizácia dvoch IKT učební.
2. Stavebné úpravy spojené s modernizáciou IKT učebne