Názov projektu: Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného v Malackách

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Celková výška oprávnených výdavkov: 992 255,27 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku z podpory EU: 942 642,51 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 49 612,76 EUR

Cieľ projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Opis projektu:

Zlepšenie environmentálnych aspektov územia prostredníctvom revitalizácie jestvujúcich verejných priestranstiev, ktoré v súčasnosti slúžia najmä ako verejné parkovisko na teréne, detské ihrisko, verejná zeleň a chodníky. Prostredníctvom predkladaného projektu sa výrazne zlepší nakladanie s dažďovými vodami a zároveň sa ovplyvní mikroklíma, teplota a prašnosť v riešenej lokalite. Globálnym cieľom projektu je zmiernenie negatívnych dopadov klimatickej zmeny v meste Malacky na sídlisku Juh.

Hlavné aktivity projektu:

P0679 – Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach 9 616 m2

V rámci technického riešenia je predmetom projektu výmena nepriepustných povrchov parkovísk za pojazdné, ekologické, vsakovacie tvárnice, výmena asfaltových povrchov chodníkov za betónovú dlažbu a výsadba väčšieho množstva stromov v celom riešenom území. Adaptačné opatrenia budú doplnené výmenou prvkov detského ihriska.

Výsledkom revitalizácie verejných vnútroblokových priestranstiev bude nová oddychová zóna v rámci vnútrobloku vrátane obnovených parkovísk s vodozádržnou funkciou. Realizácia hlavných aktivít projektu prinesie fyzický, psychologický a emocionálny prínos pre obyvateľov sídliska Juh, čo prispeje k zdravotno-rekreačnej a zároveň aj ekologicko-stabilizačnej funkcii. Výsledky realizácie projektu budú prístupné pre všetkých obyvateľov mesta aj návštevníkov.