Názov projektu: Nové učebne – ZŠ Záhorácka
 
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja


Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
 
Celková výška oprávnených výdavkov: 181 819,24 EUR
 
Výška nenávratného finančného príspevku: 172 728,28 EUR
 
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:  9 090,96 EUR
 
Cieľ projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
 
Opis projektu: Cieľom projektu je modernizácia učebne fyziky, polytechnickej učebne, dve jazykové učebne a učebne chémie a biológie. Okrem týchto učební budú zmodernizované i 3 počítačové učebne, kde sa v prvom rade vyučuje informatická výchova a informatika, no tieto učebne sa využívajú i na výuku predmetov ako je dejepis, geografia, občianska náuka, výtvarná výchova, cudzie jazyky.
 
Projekt predpokladá realizáciu šiestich hlavných aktivít: 
1. Modernizácia troch IKT učební. 
2. Modernizácia fyzikálnej učebne 
3. Modernizácia biologicko – chemickej učebne 
4. Vybudovanie a modernizácia dvoch jazykových učební 
5. Modernizácia polytechnickej učebne 
6. Stavebné úpravy spojené s vybudovaním a modernizáciou učební