Názov projektu:    Modernejšie v Dérerke
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program
Celková výška oprávnených výdavkov:        45 035,74 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku:    42 783,95 EUR
Z toho výška finančnej podpory z EÚ:    22 517,87 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:       2 251,79 EUR
Cieľ projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Opis projektu: Cieľom projektu Modernejšie v Dérerke je vybudovanie a modernizácia dvoch IKT učební, modernizácia učební fyziky a biologicko –chemickej učebne. Projekt predpokladá realizáciu štyroch hlavných aktivít:
1. Vybudovanie a modernizácia dvoch IKT učební.
2. Modernizácia fyzikálnej učebne
3. Modernizácia biologicko- chemickej učebne
4. Stavebné úpravy spojené s modernizáciou IKT učebne