Názov projektu:
Malacky – zvýšenie kapacít MŠ Štúrova

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 609 892,83 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 529 398,19 EUR
Z toho výška finančnej podpory z EÚ: 804 946,41 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 80 494,64 EUR

Cieľ projektu: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Opis projektu: Projekt je zameraný na vybudovanie nového pavilónu materskej školy v rámci elokovaného pracoviska na Štúrovej ulici, ktorý bude pozostávať z dvoch tried a ďalších priestorov. Druhou aktivitou bude rekonštrukcia jedného podlažia existujúceho pavilónu toho istého elokovaného pracoviska MŠ Štúrova, v ktorom budú zrekonštruované priestory kuchyne, práčovne a prislúchajúceho vybavenia ako s sklady a kancelária. Treťou budú stavebno – technické úpravy prislúchajúceho areálu novopostaveného pavilónu. Nové i zrekonštruované priestory budú vybavené novým materiálnym a technickým vybavením.