Názov projektu: Malacky – Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja


Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Celková výška oprávnených výdavkov: 615 057,12 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 584 304,26 EUR

Z toho výška finančnej podpory z EÚ: 307 528,56 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 30 752,86 EUR

Cieľ projektu: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Opis projektu: Cieľom projektu je zabezpečiť starostlivosť o dieťa v období vykonávania pracovnej činnosti rodiča, vytvorením komplexných podmienok (personálnych, materiálnych, legislatívnych a i.) a to vybudovaním zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Táto služba je určená na podporu rodín s deťmi a zosúladenie rodinného a pracovného života.