Názov projektu: Malacky – MŠ Záhorácka

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja


Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Celková výška oprávnených výdavkov: 134 000,00 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 127 300,00 EUR

Z toho výška finančnej podpory z EÚ: 67 000,00 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 6 700,00 EUR

Cieľ projektu: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Opis projektu: Projekt je zameraný na stavebno-technické úpravy v existujúcom objekte základnej školy ( nevyužité priestory šatní) čím vznikne priestor pre rozšírenie priestorových a kapacitných podmienok materskej školy na Záhoráckej ulici v Malackách.