Názov projektu: Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Celková výška oprávnených výdavkov: 304 543,12 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku z podpory EU: 289 315,96 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 15 227,16 EUR

Cieľ projektu: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Opis projektu:

Projekt dotváratzv. „hlavnú kostru“ cyklo-dopravnej komunikačnej siete, kde sa na ulici Pezinská napája na zrealizovanú cyklotrasu Pezinská – Priemyselný park  a odtiaľ pokračuje popri plánovanom objekte “Šport arény Malacky” smerom k ceste II/509 k areálu Zámockého parku. Prioritne má slúžiť pre dopravnú obsluhu územia pešími a cyklistami. Koncepcia rozvoja cyklotrás vychádza najmä z potreby rozvíjať udržateľnú dopravu, z tradície a obľuby cyklodopravy a  potreby riešenia špecifických dopravných problémov v území.

Hlavné aktivity projektu:

  1. Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií – 0,263 km
  2. Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – počet 2 (mobiliár – odpočinková zóna a servisný stojan)