Názov projektu: Cyklotrasa Pezinská – Padzelek

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Celková výška oprávnených výdavkov: 278 847,99 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku z podpory EU: 264 905,59 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 13 942,40 EUR

Cieľ projektu: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Opis projektu:

Projekt je ďalšou etapou realizácie koncepcie vybudovania cykloinfraštruktúry v meste Malacky. Hlavným zámerom projektuje podpora trvalo udržateľného systému dopravy, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k hlavným službám pre všetky kategórie občanov prostredníctvom systematického a udržateľného rozvoja nemotorovej dopravy, vrátane doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.

Hlavné aktivity projektu:

  1. P0043 Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií – 0,3690 km. Prostredníctvom cyklotrasy sa plánuje vybudovať 369 m novej cyklotrasy v zmysle projektovej dokumentácie, súčasťou ktorej bude cyklistická komunikácia, verejné osvetlenie súvisiace s cyklotrasou, sadové úpravy a rozšírenie priepustu a zdravotechnika.
  2. P0528 Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – 1. V rámci projektu bude vybudovaných 10 ks stojanov na bicykle pre obojstranné parkovanie, čiže  jeden typ doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, v počte 10 ks.