Názov projektu: Cyklotrasa Partizánska – Cesta Mládeže

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Celková výška oprávnených výdavkov: 1 758 130,13 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 670 223,62 EUR
Z toho výška finančnej podpory z EÚ: 879 065,07 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:  87 906,51EUR
Cieľ projektu: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Opis projektu: 
Hlavným zámerom projektu je podpora trvalo udržateľného systému dopravy, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k hlavným službám pre všetky kategórie občanov prostredníctvom systematického a udržateľného rozvoja nemotorovej dopravy, vrátane doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Malacky.  Tento cieľ sa dosiahne zrealizovaním troch hlavných aktivít, čím sa výrazne zvýši kvalita poskytovanej verejnej služby. Realizácia stavebných prác na projekte nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Naopak súčasťou projektu sú aj tzv. “zelené opatrenia” – teda sadové úpravy pozdĺž budovaných cyklotrás a súbežné oddeľujúce (od komunikácií) pásy zelene. Projekt „Cyklotrasa Partizánska – Cesta Mládeže“ pokračuje v začatej koncepcii vybudovania cykloinfraštruktúry v meste Malacky a rozvíja ju do celistvej siete.

Očakávané merateľné ukazovatele projektu:

  1. P0043 Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií   km     2,57319 
  2. P0769 Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy   počet         1
  3. P0528 Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry počet      2