Názov projektu:    Cyklotrasa Družstevná – Radlinského Malacky
Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program
Celková výška oprávnených výdavkov:        907 825,29 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku:    862 434,03 EUR
Z toho výška finančnej podpory z EÚ:    453 912,64 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:       45 391,26 EUR
Cieľ projektu: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Opis projektu: Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Malacky. Projekt  vychádza z už existujúcej siete cyklistických komunikácií na území mesta Malacky. V projekte navrhnuté cyklotrasy sa napoja na súčasné cyklokomunikácie, resp. úseky označené pomocou cyklopiktogramov a cyklokoridorov. Cyklotrasa je navrhnutá ako jeden stavebný objekt o celkovej dĺžke cca. 2,1 km