Výdaj žiadostí

  • Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja a zmenu jeho využívania, žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (1 tlačivo)
  • Žiadosť o uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd – stavebné povolenie – studňa (1 tlačivo)
  • Žiadosť na užívanie vodnej stavby (kolaudačné povolenie)
  • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
  • Žiadosť o vyjadrenie k domovej žumpe
  • Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Spôsob vybavenia:

  •  Vydanie súhlasov a povolenia vybavuje útvar výstavby a životného prostredia
  •  Výdaj rybárskeho lístka vybavuje klientske centrum – životné prostredie a služby

Tlačivá na stiahnutie:

Kontakty

Jaroslava Prelcová
Finančný referent
číslo dverí: KC 025
jaroslava.prelcova@malacky.sk