Žiadosť o uzatvorenie manželstva sa vypĺňa a kompletizuje na matričnom úrade. Súčasťou je jej podpísanie oboma žiadateľmi pred matrikárkou!

K vybaveniu je potrebné:

 • osobne podať žiadosť na  matričnom úrade, v obvode ktorého má byť manželstvo uzavreté

Potrebné doklady pri sobáši občanov SR:

 • Slobodní: platné doklady totožnosti, rodné listy
 • Rozvedení: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode
 • Ovdovelí: platné doklady totožnosti, rodné listy, úmrtný list manžela/manželky, príp. právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho 
 • Maloletí: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o povolení súdu uzavrieť manželstvo 

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy

– rodný list tohto dieťaťa (vtedy dieťa bude užívať priezvisko manžela, ale ženích sa nestáva otcom tohto dieťaťa)

Tieto doklady sa vyžadujú aj vtedy, keby mali snúbenci sobáš na matričnom úrade mimo svojho trvalého pobytu.

Kontakty

Annamária Horváthová
Matrika
číslo dverí: KC 024
annamaria.horvathova@malacky.sk
Mgr. Katarína Krišková
Matrika
číslo dverí: KC 024
katarina.kriskova@malacky.sk

Správne poplatky:

 • Vydanie duplikátu matričného dokladu (sobášneho listu): 5,00 € 
 • Uzavretie manželstva v Malackách, ak ani jeden snúbenec nemá trvalý pobyt v Malackách (delegovaný sobáš): 20,00 € 
 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt: 200,00 € 
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej doby: 20,00 € 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 70,00 € 

SOBÁŠ S CUDZINCOM

(podľa § 28 Zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov)

K vybaveniu je zo strany cudzinca potrebné:

Aspoň 14 dní pred uzavretím manželstva predložiť nasledujúce dokumenty:

 • doklad na preukázanie totožnosti (platný cestovný pas), 
 • rodný list 
 • doklad o štátnom občianstve žiadateľa
 • doklad o pobyte
 • doklad o osobnom stave (slobodný,  rozvedený – vtedy aj právoplatný  rozsudok o rozvode manželstva, príp. úmrtný list manžela/-ky , ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov)

Správne poplatky

 • Uzavretie manželstva občana SR s cudzincom: 70,00 € 
 • Sobáš občana Malaciek s cudzincom na inom matričnom úrade (delegovanie sobáša): 35,00 € 
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200,00 €

Kontakty

Mgr. Katarína Krišková
Matrika
číslo dverí: KC 024
katarina.kriskova@malacky.sk
Annamária Horváthová
Matrika
číslo dverí: KC 024
annamaria.horvathova@malacky.sk