Matričný doklad pre použitie v cudzine, vybavíte v klientskom centre. Na použitie dokladu v cudzine je potrebné niektoré  opatriť Apostillou (vyššie úradné overenie pre použitie v  zahraničí, ktoré vydáva  Obvodný úrad v Malackách)

K vybaveniu je potrebné:

  • Žiadosť o vydanie duplikátu matričného dokladu
  • Na žiadosť je potrebné uviesť krajinu, kde mieni klient použiť matričné doklady
  • Matrikárka klienta upozorní na nutnosť úradného overenia dokladu, podľa zákonov rôznych krajín ktorý mu práve vystavili na matrike, a či je potrebné doklad opatriť Apostillou 

Potrebné doklady:

  • Platný doklad totožnosti
  • Ak sa klient nemôže dostaviť, tak osvedčené splnomocnenie osobou, ktorá doklad  požaduje. V tomto prípade i platný doklad totožnosti splnomocnenca.

 Oblasť Poplatok
Položka 38
Evidencia obyvateľov 
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby (sídle)5,00 €
Osvedčovanie listín a  podpisov na listinách 
Osvedčenie podpisu2,00 €
Osvedčenie listiny 1 strana2,00 €
Osvedčenie listiny 1 strana v českom jazyku3,00 €
Matrika 
Vystavenie duplikátu matričného dokladu5,00 €
Nahliadnutie do matrík za každý zväzok2,00 €
Uzavretie manželstva pred iným matričným úradom ako je príslušný matričný úrad medzi štátnymi občanmi SR20,00 €
Uzavretie manželstva s cudzincom70,00 €
Uzavretie manželstva mimo určenú dobu20,00 €
Uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti70,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami200,00 €
Žiadosť o výpis z registra trestov2,00 €
Uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt200,00 €
Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky10,00 €
Vydanie potvrdenia (rôzne – matrika)5,00 €

Kontakty

Annamária Horváthová
Matrika
číslo dverí: KC 024
annamaria.horvathova@malacky.sk
Mgr. Katarína Krišková
Matrika
číslo dverí: KC 024
katarina.kriskova@malacky.sk