ikona pdf Pozvánka (.pdf – 461 kB) |  Materiály na rokovanie – 28. 2. 2022 (.zip – 8,4 MB)  
 

Návrh programu:

1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu


2) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021

ikona pdf Z5/20221 (.pdf – 753 kB)


3) Návrh na zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 4457/1, 4455, 440/9, 2872/1, 2872/4, 2872/5, 2872/6 a reg. „E“ parc. č. 1473/5, 1657/2 v k. ú. Malacky na Hviezdoslavovej ul. a Mierovom námestí uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v rospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.

ikona pdf Z6/20221 (.pdf – 716 kB)


4) Návrh na schválenie projektu „Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera  F. Maľovaného v Malackách“

ikona pdf Z7/20221 (.pdf – 3 496 kB)


5) Návrh na schválenie projektu „Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách – časť č.1 MIEROVÉ NÁMESTIE v Malackách; Akcia: Obnova verejného priestranstva prostredníctvom
vybudovania zelenej infraštruktúry v centre Malaciek“

ikona pdf Z8/20221 (.pdf – 4 126 kB)


6) Záver