Návrh program zasadnutia

  1. Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
  2. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2023 – Z1/2024
  3. Návrh na schválenie žiadosti o finančný príspevok na realizáciu projektu „Rekonštrukcia palubovky a zázemia športovcov v športovej hale Malina“ z Fondu na podporu športu – Z2/2024
  4. Návrh na zvýšenie základného imania a zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o. – Z3/2024
  5. Návrh na zvýšenie základného imania a zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Kulturák, s.r.o. – Z4/2024
  6. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 128/2023 – Z5/2024