Návrh program zasadnutia

 1. Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
 2. Schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Malacky – Mayer“ a návrh VZN mesta Malacky o záväzných častiach Územného plánu zóny Malacky – Mayer – Z28/2024
 3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2023 – Z29/2024
 4. Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2023 – Z30/2024
 5. Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2023:
  • a) Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky – Z31/2024
  • b) Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, Malacky – Z32/2024
  • c) Centrum voľného času, Martina Rázusa 30, Malacky – Z33/2024
  • d) Základná škola Dr. Jozefa Dérera, gen. M. R. Štefánika 7, Malacky – Z34/2024
  • e) Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky – Z35/2024
  • f) Základná škola, Záhorácka 95, Malacky – Z36/2024
  • g) Mestské centrum sociálnych služieb, 1. mája 9, Malacky – Z37/2024
  • h) Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, Malacky – Z38/2024
  • ch) AD HOC Malacky, Sasinkova 2, Malacky – Z39/2024
 6. Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 3206/1 v k.ú. Malacky, k prístupovej komunikácii a chodníku v lokalite Padzelek vo vlastníctve spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s. v prospech mesta Malacky – Z40/2024