(pdf, 272 kB)

Návrh programu:

1) Otvorenie

2) Správa o plnení uznesení MsZ – SPU 1/2023

3) Správy z vykonaných kontrol:

a) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022 – Z1/2023

b) Správa z kontroly poskytovania príspevku na rekreáciu za rok 2021 – Z2/2023

c) Správa z kontroly dodržiavania povinnosti zverejňovania zmlúv v CRZ – Z3/2023

d) Správa z dodržiavania zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci – Z4/2023

4) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:

a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 1564/10 v k. ú. Malacky na ulici Boženy Nemcovej vo vlastníctve JUDr. Rudolfa Grujbára v prospech mesta Malacky – Z5/2023

b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 2872/2 v k. ú. Malacky na Mierovom námestí vo vlastníctve LGR Invest, s.r.o. v prospech mesta Malacky – Z6/2023

c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 1565/225 v k. ú. Malacky a verejného osvetlenia na ul. Boženy Němcovej vo vlastníctve Tomáša Pilného, Vladimíra Pilného a Lenky Schifferovej v prospech mesta Malacky – Z7/2023

d) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 1047/9 v k. ú. Malacky na Legionárskej ulici vo vlastníctve Emílie Štěpánovej a Františka Grobára v prospech mesta Malacky – Z8/2023

e) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „C“ parc. č. 3752/1 v k. ú. Malacky na ulici Ľudovíta Fullu vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Jany Žáčkovej, Malacky – Z9/2023

f) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k častiam pozemkov registra „E“ parc. č. 6862 a 6863/1 na Pezinskej ulici v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Šimona Alberta, Malacky – Z10/2023

g) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „E“ parc. č. 6863/1 na Pezinskej ulici v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech spoločnosti ELOSTA, spol. s r.o. – Z11/2023

h) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 429/1 v k. ú. Malacky na Vajanského ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Lucie Danihelovej, Malacky – Z12/2023

ch) Návrh na zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 3258/37, 3258/38, 3258/40 v k. ú. Malacky na Pezinskej ulici uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. – Z13/2023

i) Návrh na dlhodobý prenájom nebytových priestorov na letnom kúpalisku – Z14/2023

5) Návrh na schválenie zmenkového ručenia v súvislosti so zabezpečením prípadnej budúcej pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia k projektu s názvom: Areál pre zhodnocovanie BRKO – Malacky realizovanému spoločnosťou TEKOS, spol. s r.o. ako prijímateľom – Z15/2023

6) Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k dodržaniu podmienok na prijatie dlhodobého investičného úveru na financovanie investičných akcií mesta – Z16/2023

7) Návrh na schválenie dlhodobého investičného úveru na financovanie investičných akcií mesta – Z17/2023

8) Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva – Z18/2023

9) Informácia o zmene organizačnej štruktúry MsÚ – Z19/2023

10) Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2023 – Z20/2023

11) Návrh na predĺženie dobrovoľnej zbierky na pomoc odídencom z Ukrajiny – Z21/2023

12) Návrh zmeny cenníka úhrad pri monitorovaní objektov pripojených na PCO – Z22/2023

13) Rôzne

14) Interpelácie a podnety