ikona pdf Pozvánka (.pdf – 0,2 MB) |  Materiály na rokovanie – 23. 06. 2022 (.zip – 18,8 MB)  
 

Návrh programu:

1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu

2) Správa o plnení uznesení
ikona pdf SPÚ2/20222 (.pdf – 149 kB)
ikona pdf príloha 1 (.pdf – 235 kB)
ikona pdf príloha 2 (.pdf – 973 kB)


3) Správy z vykonaných kontrol:
a) Správa z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2021

ikona pdf Z43/2022 (.pdf – 1144 kB)

b) Správa z kontroly správnosti zaradenia zamestnancov do platových tried a stupňov

ikona pdf Z44/2022 (.pdf – 867 kB)

4) Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy:
a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 10/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších VZN

ikona pdf Z45/2022 (.pdf – 440 kB)
ikona pdf príloha (.pdf – 273 kB)

b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších VZN

ikona pdf Z46/2022 (.pdf – 378 kB)
ikona pdf príloha (.pdf – 269 kB)

5) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ parc. č. 3630/130 a 3630/131 v k.ú. Malacky na Štúrovej ul. vo vlastníctve Róberta Špelica v prospech mesta Malacky

ikona pdf Z47/2022 (.pdf – 1016 kB)

b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k stavbe parkoviska pri ZŠ Dr. J. Dérera vo
vlastníctve spoločnosti EHR STAV spol. s r. o. v prospech mesta Malacky

ikona pdf Z48/2022 (.pdf – 715 kB)

c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom v chatovej oblasti Vampil v k.ú.
Plavecký Štvrtok v prospech vlastníkov chát

ikona pdf Z49/2022 (.pdf – 558 kB)

d) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k častiam pozemkov registra „E“ parc. č. 347/2 a parc. č. 353/1 v k.ú. Malacky na Malom námestí vo vlastníctve Telovýchovnej jednoty STROJÁR Malacky v prospech mesta Malacky

ikona pdf Z50/2022 (.pdf – 1193 kB)

e) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 1657/11, 1482, 1660, 1478/1, 4686/1 v k.ú. Malacky na Kozej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Dušana Spuchláka – Drogéria – Vinohradnícke a záhradkárske potreby

ikona pdf Z51/2022 (.pdf – 887 kB)

f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 1477/1, 1657/11 v k.ú. Malacky na Záhoráckej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Lukáša Podstavka, Malacky –

ikona pdf Z52/2022 (.pdf – 718 kB)

g) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 4129/1 v k.ú. Malacky na Legionárskej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Mateja Hájka a Petry Hájkovej, Malacky

ikona pdf Z53/2022 (.pdf – 885 kB)

h) Návrh na zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2872/1, 2872/4, 2872/5, 2872/6, 4440/9 a pozemku registra „E“ parc. č. 1473/5 v k. ú. Malacky na Hviezdoslavovej ulici uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

ikona pdf Z54/2022 (.pdf – 813 kB)

ch) Návrh na schválenie Dohody o poskytnutí finančných prostriedkov a započítaní parkovacích miest k stavbe Komunitné centrum na ul. Gen. M.R. Štefánika so stavebníkom JOS GROUP s.r.o., Malacky

ikona pdf Z55/2022 (.pdf – 847 kB)

i) Návrh na schválenie finančnej kompenzácie zápočtu parkovacích miest v zmysle uznesenia MsZ č. 99/2021

ikona pdf Z56/2022 (.pdf – 507 kB)

j) Návrh na rozšírenie a predĺženie nájmu pozemkov na autobusových zastávkach v prospech
spoločnosti ELOSTA, spol. s r.o., Malacky

ikona pdf Z57/2022 (.pdf – 986 kB)

k) Návrh na schválenie predĺženia spolupráce – MAS Dolné Záhorie

ikona pdf Z58/2022 (.pdf – 453 kB)
ikona pdf príloha (.pdf – 220 kB)

6) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Komunitného centra v Malackách

ikona pdf Z59/2022 (.pdf – 471 kB)
ikona pdf príloha (.pdf – 297 kB)

7) Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022

ikona pdf Z60/2022 (.pdf – 703 kB)
ikona pdf príloha (.pdf – 345 kB)

8) Návrh na schválenie dofinancovania projektu „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska
Vstúpte, n.o.“ v rámci spolupráce medzi mestom Malacky a Vstúpte, n.o.

ikona pdf Z61/2022 (.pdf – 510 kB)

9) Návrh na schválenie dotácie pre spoločnosť Nemocničná, a.s.

ikona pdf Z62/2022 (.pdf – 517 kB)

10) Návrh určenia počtu poslancov, počtu volebných obvodov a rozsahu výkonu funkcie primátora na ďalšie volebné obdobie

ikona pdf Z63/2022 (.pdf – 780 kB)
ikona pdf príloha (.pdf – 841 kB)

11) Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

ikona pdf Z64/2022 (.pdf – 426 kB)

12) Návrh na udelenie súhlasu s vykonávaním inej zárobkovej činnosti pre hlavnú kontrolórku mesta formou účasti vo volebných komisiách

ikona pdf Z65/2022 (.pdf – 590 kB)

13) Informácia o vydaní a zmene Organizačného poriadku mestského úradu

ikona pdf Z66/2022 (.pdf – 149 kB)
ikona pdf príloha (.pdf – 166 kB)

14) Rôzne
15) Interpelácie