Návrh programu:

1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
2) Správa o plnení uznesení – SPU 2/2023
3) Správy z vykonaných kontrol:
a) Správa z kontroly hospodárenia spoločnosti Tekos spol. s r.o. za rok 2022 – Z36/2023
b) Správa z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2022 – Z37/2023
c) Správa z kontroly postupov pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou na obstaranie potravín v MsCSS – Z38/2023
4) Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy:
a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v znení VZN mesta Malacky č. 17/2020 – Z39/2023
b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky v znení neskorších VZN – Z40/2023
c) Návrh VZN mesta Malacky o poskytovaní sociálnej služby v Komunitnom centre Malacky – Z41/2023
5) Prevody a zmluvy:
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 4487 na ulici Janka Kráľa, parc. č. 142 a 143 na Brnianskej ulici v k. ú. Malacky vo vlastníctve Nory Mišurovej v prospech mesta Malacky – Z42/2023
b) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 906/1 v k. ú. Malacky na ulici Písniky uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Anny Greifovej, Malacky – Z43/2023
c) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 429/1 v k. ú. Malacky na ulici 1. mája uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Silvie Smejovej, Malacky – Z44/2023
d) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 4692/13 v k. ú. Malacky na Veľkomoravskej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Z45/2023
e) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 3630/1 v k. ú. Malacky na ulici Ľudovíta Fullu uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech PHARMA CBC, s.r.o. – Z46/2023
f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 5295 a 5296/2 v k. ú. Malacky na ulici Pri Maline uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech vlastníkov pozemku registra „C“ parc. č. 3788/29 – Z47/2023
g) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 907/2 v k. ú. Malacky na Duklianskych hrdinov uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Mgr. Petra Gajdára a MUDr. Emílie Gajdárovej – Z48/2023
h) Návrh na schválenie zámeny častí pozemkov reg. „E“ parc. č. 6862 a 6863/1 vo vlastníctve mesta Malacky a časti pozemku reg. „C“ parc. č. 3233/6 v k. ú. Malacky na Pezinskej ulici vo vlastníctve spoločnosti ELOSTA, spol. s r.o.– Z49/2023
6) Návrh na schválenie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta pre Spojenú školu sv. Františka Assiského v Malackách, Občianske združenie Šanca pre deti so spastickou diparézou a Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku v Malackách – Z50/2023
7) Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2023 – Z51/2023
8) Zmeny rozpočtov príspevkových organizácií mesta:
a) Návrh I. zmeny rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky za rok 2023 – Z52/2023
b) Návrh I. zmeny rozpočtu p. o. m. MCK Malacky za rok 2023 – Z53/2023
c) Návrh I. zmeny rozpočtu p. o. m. AD HOC Malacky za rok 2023 – Z54/2023
9) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2022 – Z55/2023
10) Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2022 – Z56/2023
11) Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2022:
a) Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky – Z57/2023
b) Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, Malacky – Z58/2023
c) Centrum voľného času, Martina Rázusa 30, Malacky – Z59/2023
d) Základná škola Dr. Jozefa Dérera, gen. M. R. Štefánika 7, Malacky – Z60/2023
e) Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky – Z61/2023
f) Základná škola, Záhorácka 95, Malacky – Z62/2023
g) Mestské centrum sociálnych služieb, 1. mája 9, Malacky – Z63/2023
h) Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, Malacky – Z64/2023
ch) AD HOC Malacky, Sasinkova 2, Malacky – Z65/2023
12) Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022 – Z66/2023
13) Informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2021 – 2030) – Z67/2023
14) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR – Poplatok za rozvoj v samospráve – Z68/2023
15) Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školského zariadenia pri CVČ a zástupcov mesta do mestskej školskej rady – Z69/2023
16) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2023– Z70/2023
17) Návrh prioritných cieľov na volebné obdobie 2023 – 2026 – ústna informácia
18) Rôzne
19) Interpelácie a podnety