Návrh programu:

 1. Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
 2. Správa o plnení uznesení MsZ – SPU 3/2023
 3. Správy z vykonaných kontrol:
  • a) Správa z kontroly použitia prostriedkov transparentného účtu a finančného daru v zmysle zmluvy č. 262/2022 určených na humanitárnu pomoc – Z72/2023
  • b) Správa z kontroly výdavkov na nakladanie s odpadmi za rok 2022 – Z73./2023
 4. Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:
  • a) Schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 10 Územného plánu mesta Malacky“ a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 10 Územného plánu mesta Malacky – Z74/2023
  • b) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o zmene názvu časti Mierového námestia na území mesta Malacky – Z75/2023
  • c) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier v znení neskorších nariadení – Z76/2023
  • d) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta – Z77/2023
 5. Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
  • a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 1011/2, 1018/4, 1008/1 a 1012/2 na Legionárskej ulici v k. ú. Malacky vo vlastníctve Štefana Gašpara v prospech mesta Malacky – Z78/2023
  • b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ parc. č. 3781/2, 3792/3 a 3793/150 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Oľgy Kurelovej a Emílie Benkovičovej v prospech mesta Malacky – Z79/2023
  • c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 4950/13 v k. ú. Plavecký Štvrtok v chatovej oblasti Vampíl vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Mareka Spála a Ing. Bibiany Spálovej – Z80/2023
  • d) Návrh na schválenie zámeny časti pozemku registra „C“ parc. č. 29/1 v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky a pozemku registra „E“ parc. č. 1416 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Ing. Miroslava Juríčka a Mariany Juríčkovej na Hviezdoslavovej ulici – Z81/2023
  • e) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 4527 v k. ú. Malacky na Hurbanovej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Ing. Miroslava Hóza a Ing. Kataríny Blažekovej – Z82/2023
  • f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 429/1 a 477 v k. ú. Malacky na ulici J. Kollára uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech RNDr. Vladimíra Režného a Evy Režnej, Malacky – Z83/2023
  • g) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 3064/1 a 3064/2 v k. ú. Malacky na Záhradnej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Tomáša Buzeka, Malacky – Z84/2023
  • h) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 3064/1 v k. ú. Malacky na Záhradnej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Martina Kaisera, Malacky – Z85/2023
  • ch) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 1478/1 v k. ú. Malacky na Družstevnej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Lucie Zámečníkovej a Ľubice Orosz, Malacky – Z86/2023
  • i) Návrh na schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej Kúpnej zmluvy spojenej so Zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Malacky ako budúcim predávajúcim a budúcim povinným z vecného bremena a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. ako budúcim kupujúcim a budúcim oprávneným z vecného bremena v súvislosti so stavbou „Malacky – Záhradná ulica – odkanalizovanie“ – Z87/2023
 6. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2023 – Z88/2023
 7. Monitorovacia správa Programového rozpočtu za I. polrok 2023 – Z89/2023
 8. Návrh na ukončenie dobrovoľnej zbierky na pomoc odídencom z Ukrajiny – Z90/2023
 9. Návrh schválenie mimoriadnej dotácie pre spoločnosť MamaTataJojo, s.r.o.na materiálno – technické vybavenie novovznikajúcej pediatrickej ambulancie – Z91/2023
 10. Návrh na schválenie mimoriadnej dotácie pre občianske združenie Malacké pohľady na opravu hrobu zaradeného do zoznamu pamätihodností – Z92/2023
 11. Návrh na schválenie mimoriadnej dotácie pre spoločnosť Nemocničná, a.s. – Z93/2023
 12. Rôzne
 13. Interpelácie a podnety