Návrh program zasadnutia

 1. Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
 2. Správa o plnení uznesení MsZ – SPU 1/2024
 3. Správy z vykonaných kontrol:
  • a) Správa z kontroly príjmov za služby domu smútku za roky 2022 a 2023 – Z6/2024
  • b) Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20000 € za rok 2023 – Z7/2024
  • c) Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2023 – Z8/2024
 4. Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:
  • a) Návrh VZN mesta Malacky o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky – Z9/2024
  • b) Návrh VZN mesta Malacky o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky – Z10/2024
  • c) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 4/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk na území mesta Malacky, a ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Malacky v znení VZN mesta Malacky č. 12/2023 – Z11/2024
  • d) Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 146/23/1106-2 proti VZN Mesta Malacky č. 16/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Malacky a návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 16/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Malacky – Z12/2024
 5. Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
  • a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ parc. č. 30005/41, 30005/55, 30005/56, 30005/64, 30005/84, 30005/85, 30005/91, 30005/92, 30005/93, 30005/110, 30005/113, 30005/119, 30005/134, 30005/135, 30005/136, 30005/137, 30005/156, 30005/191, 30005211, 30005/212, 30005/213, 30008/62 a 30008/63 na ulici Na Majeri v k. ú. Malacky, k chodníkom a verejnému osvetleniu na uliciach vo vlastníctve spoločnosti ATOPS Development Corvus s.r.o. v prospech mesta Malacky – Z13/2024
  • b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k časti pozemku registra „E“ parc. č. 4129/1 na Legionárskej ul. v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Branislava Kopelioviča, Malacky – Z14/2024
  • c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku reg. „E“ parc. č. 141/3 a reg. „C“ parc. č. 645/6, 667/3, 668/14 a 804/2 na Brnianskej ulici v k. ú. Malacky vo vlastníctve Marty Jurkovičovej v prospech mesta Malacky – Z15/2024
  • d) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 4731/5 a 4731/58 v k. ú. Plavecký Štvrtok v chatovej oblasti Vampíl vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Michala Olexu – Z16/2024
  • e) Návrh na schválenie zámeny časti pozemku registra „E“ parc. č. 1110/5 v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky a časti pozemku registra „C“ parc. č. 4401/5 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Petra Ferenčíka na ulici Petra Jilemnického – Z17/2024
  • f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 3200/2, 3370/2, 5547/2, 5549 a 5508/10 v k. ú. Malacky na Sadovej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti MINERVASIS, s.r.o. – Z18/2024
  • g) Návrh na dlhodobý prenájom majetku mesta v prospech neziskovej organizácie KRIŽOVATKY n.o. prevádzkujúcej Azylové centrum Betánia – Z19/2024
 6. Zmena rozpočtu mesta a rozpočtov príspevkových organizácií mesta:
  • a) Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2024 – Z20/2024
  • b) Návrh I. zmeny rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky na rok 2024 – Z21/2024
  • c) Návrh I. zmeny rozpočtu p. o. m. MCK Malacky na rok 2024 – Z22/2024
  • d) Návrh I. zmeny rozpočtu p. o. m. AD HOC Malacky na rok 2024 – Z23/2024
 7. Návrh na schválenie zámeru zriadenia nocľahárne, zverenie majetku do správy príspevkovej organizácie MsCSS Malacky, zmena účelu využitia nehnuteľnosti – stavby so súp. č. 5147 v k.ú. Malacky vo vlastníctve mesta a schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine MsCSS Malacky – Z24/2024
 8. Návrh na zverenie majetku – objektu súp. č. 2796 v k.ú. Malacky a priľahlých pozemkov na Kukučínovej ul. do správy príspevkovej organizácie MsCSS Malacky – Z25/2024
 9. Návrh na schválenie dotácie pre občianske združenie Malacké pohľady na opravu hrobu zaradeného do zoznamu pamätihodností – Z26/2024
 10. Rôzne
 11. Interpelácie a podnety
 12. Záver