Návrh program zasadnutia

 1. Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
 2. Správa o plnení uznesení – SPU 2/2024
 3. Správy z vykonaných kontrol:
  • a) Správa z kontroly poskytnutých dotácií za rok 2023 – Z41/2024
  • b) Správa z kontroly dodržiavania zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci pri vydávaní rozhodnutí v podmienkach základných škôl a materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky – Z42/2024
  • c) Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2023 – Z43/2024
 4. Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy:
  • a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 5/2024 o záväzných častiach Územného plánu zóny Malacky – Mayer – Z44/2024
  • b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 16/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Malacky – Z45/2024
  • c) Návrh VZN mesta Malacky o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – Z46/2024
  • d) Návrh VZN mesta Malacky o pravidlách na udržiavanie čistoty v meste a ochranu verejnej zelene na území mesta Malacky – Z47/2024
 5. Prevody a zmluvy:
  • a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 2491/2 na ulici Duklianskych hrdinov v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Alžbety Haniačikovej – Z48/2024
  • b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 911 na ulici Táborisko v k. ú. Malacky vo vlastníctve Augustína Režného v prospech mesta Malacky – Z49/2024
  • c) Návrh na zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra „C“ parc. č. 3270/3 a 3271/1 v k. ú. Malacky na Pezinskej ulici uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Z50/2024
  • d) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č. 5436 v k. ú. Malacky na ulici gen. M. R. Štefánika uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Ing. Idy Juricovej – Z51/2024
  • e) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č. 588 v k. ú. Malacky na Zámockej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. – Z52/2024
 6. Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2024 – Z53/2024
 7. Návrh na schválenie zástupcu mesta v kontrolnom orgáne obchodnej spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. – Z54/2024
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2024 – Z55/2024
 9. Rôzne
 10. Interpelácie a podnety
 11. Záver