Návrh programu:

 1. Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
 2. Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy:
  • Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 1/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky v znení VZN č. 1/2022 – Z24/2023
  • Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier v znení neskorších VZN – Z25/2023
 3. Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ruší VZN mesta Malacky č. 8/2005 o záväzných častiach Územného plánu zóny IBV Jánošíkova – Z26/2023
 4. Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
  • Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „C“ parc. č. 4586/3, 4596/5 a 4584/4 v k. ú. Malacky, k prístupovej komunikácii a verejnému osvetleniu na uliciach Ivana Dérera a Petra Straku vo vlastníctve Ing. Pavla Encingera a MUDr. Evy Encingerovej v prospech mesta Malacky – Z27/2023
  • Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 2809/1 v k. ú. Malacky na Malom námestí uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Mgr. Petra Gajdára a MUDr. Emílie Gajdárovej – Z28/2023
  • Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „C“ parc. č. 3630/1 v k. ú. Malacky na ulici D. Skuteckého uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech obyvateľov lokality JUH zastúpených Ing. Štefanom Hrončekom – Z29/2023
  • Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 1477/1, 1657/11 v k. ú. Malacky na Záhoráckej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Lukáša Podstavka, Malacky – Z30/2023
 5. Návrh na prerokovanie pozastaveného výkonu uznesenia MsZ č. 17/2023 – Z31/2023
 6. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Kulturák, s.r.o. a schválenie zástupcov mesta do jej štatutárneho a kontrolného orgánu – Z32/2023