Preventívny projekt  Program prevencie kriminality je realizovaný celoročne. Ide o systémový preventívny projekt zahrnujúci deti predškolského veku, deti 1. stupňa základných škôl, deti 2. stupňa základných škôl mládež na osemročných gymnáziách. Ďalej sú to seniori a obyvatelia azylového domu Betánia. Každá z vymenovaných cieľových skupín má pripravené bloky, sú vytipované témy, kde najčastejšie dochádza k výskytu negatívnych javov, alebo kde hrozia iné  riziká. Sú prispôsobené mentálnej úrovni uvedenej cieľovej skupiny. Vhodnými metódami a vhodne zvolenou formou diferencujeme jednotlivé vekové skupiny s cieľom maximalizovať absorbovanie spektra prezentovaných informácií.