12. 5. 2016
Zvýšené nebezpečenstvo požiarov
V jarnom období nastáva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v prírodnom prostredí, ktorý je spôsobený činnosťou občanov, najmä pri spaľovaní suchej trávy, lístia a konárov orezaných stromov a kríkov. Nemalý počet požiarov spôsobuje neopatrnosť pri zakladaní ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri plošnom vypaľovaní suchých porastov, to aj napriek tomu, že vypaľovanie suchej trávy a iných porastov je zákonom zakázané.
       
Hasičský a záchranný zbor preto apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz:

–    vypaľovania suchej  trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,
–    fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
–    zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti,
–    zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade zistenia porušenia ustanovení § 14 zákona o ochrane pred požiarmi upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.
Na založenie ohňov v prírode je potrebné využívať priestory na to určené, napríklad vybudované ohniská. V žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese a v ochrannom pásme, čo je 50 m od hranice lesného pozemku.

Veríme, že svojím zodpovedným konaním prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných a poľných porastoch.

Za porozumenie ďakujú
príslušníci Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Malackách
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok