12. 6. 2019
Zvýšené nebezpečenstvo požiarov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky od 12. júna do odvolania.

Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme sa zakazuje:
•    fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň,

•    vypaľovať porasty,

•    zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohol vzniknúť požiar,

•    spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve.

Vlastníci / správcovia / užívatelia / obhospodarovatelia lesných pozemkov sú povinní:
•    zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť, najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase,

•    zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na dostupnom mieste,

•    udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

•    prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, najmä:

1.    urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu (okrem stojacich živých stromov) z blízkosti objektov,
2.    vytváranie rozčleňovacích pásov a protipožiarnych rozčleňovacích priesekov na rozdelenie zasiahnutej plochy,
3.    vyčlenenie plôch, zbavených horľavých materiálov, na umiestnenie zvyškov po ťažbe, určených na ďalšie spracovanie,     

•    vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

OR HaZZ Malacky
Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok