15. 2. 2011
Zvolané MsZ sa neuskutoční

Rokovanie MsZ, ktoré sa malo konať dňa 17. 2. 2011, sa neuskutoční z dôvodu nedodržania ustanovenia §12 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení. K oneskorenému zverejneniu programu MsZ došlo v dôsledku zlyhania ľudského faktora a momentálnej indispozície pracovníčky zodpovednej za zverejňovanie informácií na úradnej tabuli, ktorá musela náhle opustiť pracovisko. Oznam o zrušení zasadnutia MsZ bude doručený všetkým poslancom MsZ.

Primátor mesta Malacky J. Ondrejka predtým zvolal rokovanie MsZ na štvrtok 17. 2. o 16.00 h. Hlavné body programu boli dva. Prvým bol návrh na zrušenie a zmenu uznesenia o prenájme nízkotlakových plynovodov a posilňovacieho regulátora pre stavbu HBV Jánošíkova vo vlastníctve mesta v prospech SPP – distribúcia, a. s..

Po schválení uznesenia o prenájme na zasadnutí MsZ 27. 1. mesto rokovalo s SPP o nájomnej zmluve, pričom však SPP – distribúcia, a. s., prehodnotila využiteľnosť plynových zariadení, spresnila ich výmery a doplnila podmienky prenájmu o budúci prevod plynových zariadení, ktorý vyplýva zo zmluvy o pripojení. Na základe uvedených skutočností sa zmenila aj celková cena prenájmu (865,80 €/1 rok), ktorú SPP – distribúcia, a. s., vypočítala podľa vnútorných predpisov SPP a koeficientov využiteľnosti.

Druhým bodom programu bol návrh zmeny uznesenia č. 13/2011 z dôvodu zmeny trvalého bydliska vlastníkov nehnuteľnosti na Hviezdoslavovej ulici, ktorú mesto odkúpi na účelom budúcej zámeny s objektom detského domova Macejko na Rakárenskej ulici, kde sa zriadia ďalšie triedy materskej školy.

T. Búbelová 

Ďalšie
Šport
9. 6. 2023
Pre hádzanú obetuje všetko: Laura Walterová patrí k najlepším

Keď sa narodíte do hádzanárskej rodiny a prejavíte záujem o šport, nie je veľká šanca, že sa vašou…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Spoločnosť
9. 6. 2023
Mestské zastupiteľstvo: urgent, migranti, klimatická stratégia, komisie

Poslanci MsZ 30. mája prerokovali okrem tém spomenutých v nadpise tohto článku aj návrh na…

Zobraziť celý článok