15. 2. 2011
Zvolané MsZ sa neuskutoční

Rokovanie MsZ, ktoré sa malo konať dňa 17. 2. 2011, sa neuskutoční z dôvodu nedodržania ustanovenia §12 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení. K oneskorenému zverejneniu programu MsZ došlo v dôsledku zlyhania ľudského faktora a momentálnej indispozície pracovníčky zodpovednej za zverejňovanie informácií na úradnej tabuli, ktorá musela náhle opustiť pracovisko. Oznam o zrušení zasadnutia MsZ bude doručený všetkým poslancom MsZ.

Primátor mesta Malacky J. Ondrejka predtým zvolal rokovanie MsZ na štvrtok 17. 2. o 16.00 h. Hlavné body programu boli dva. Prvým bol návrh na zrušenie a zmenu uznesenia o prenájme nízkotlakových plynovodov a posilňovacieho regulátora pre stavbu HBV Jánošíkova vo vlastníctve mesta v prospech SPP – distribúcia, a. s..

Po schválení uznesenia o prenájme na zasadnutí MsZ 27. 1. mesto rokovalo s SPP o nájomnej zmluve, pričom však SPP – distribúcia, a. s., prehodnotila využiteľnosť plynových zariadení, spresnila ich výmery a doplnila podmienky prenájmu o budúci prevod plynových zariadení, ktorý vyplýva zo zmluvy o pripojení. Na základe uvedených skutočností sa zmenila aj celková cena prenájmu (865,80 €/1 rok), ktorú SPP – distribúcia, a. s., vypočítala podľa vnútorných predpisov SPP a koeficientov využiteľnosti.

Druhým bodom programu bol návrh zmeny uznesenia č. 13/2011 z dôvodu zmeny trvalého bydliska vlastníkov nehnuteľnosti na Hviezdoslavovej ulici, ktorú mesto odkúpi na účelom budúcej zámeny s objektom detského domova Macejko na Rakárenskej ulici, kde sa zriadia ďalšie triedy materskej školy.

T. Búbelová 

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok