21. 4. 2020
ZŠ Záhorácka: ako funguje počas pandémie
Každý zákonný zástupca má prístupové heslo, ktorým sa môže prihlásiť do školského systému EduPage, a sledovať tak priebeh vyučovania a zadávanie úloh. Učitelia zadávajú poznámky, úlohy, pracovné listy, prezentácie a odkazy na edukatívne programy či videá cez www.zs4malacky.edupage.org. Tiež využívajú online spojenie cez Skype, Messenger, e-mail, Teams. Prostredníctvom EduPage dostávajú učitelia od žiakov priebežne spätnú väzbu a tiež dokážu komunikovať s rodičmi. Prístupové heslá do EduPage majú aj žiaci. Na základe spätnej väzby od žiakov ku koncu roka pristúpime k hodnoteniu.
 
Učitelia využívajúci Skype, Messenger či Teams si (pri menších deťoch po dohode s rodičmi) upravili rozvrh, žiakov si rozdelili na menšie skupiny a v online spojení vedú vyučovaciu hodinu a priamo spolu komunikujú.
 
Pre žiakov, ktorí nemajú vhodné technické podmienky, učitelia pripravujú pracovné listy a žiaci, resp. ich zákonní zástupcovia, sa s triednymi učiteľmi dohodnú na termíne a čase prevzatia učebných materiálov. Učebné materiály sa v škole podľa potreby vytlačia a sú žiakom, príp. ich zákonným zástupcom, odovzdané v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 h. Tlačenie učebných materiálov zabezpečujú vychovávateľky školského klubu detí a asistenti učiteľa, ktorí majú v škole službu. O prevzatí učebných materiálov, resp. pracovných listov, sa vedie evidencia (zapisuje sa meno žiaka, predmet a deň, kedy bol učebný materiál prevzatý). 
 
Ak rodičia potrebujú pomoc s prihlásením a heslom do EduPage,  môžu napísať na oficiálnu mailovú adresu školy zs4malacky@zs4malacky.sk. Sem môžu napísať aj ostatné svoje požiadavky, prípadne si dohodnúť návštevu školy vo veci úradných záležitostí, prípadne vyzdvihnutia učebníc). Vedenie školy im posielalo návody na prácu s EduPage https://help.edupage.org/ a priebežne im zasiela všetky potrebné informácie o priebehu školského roka/vyučovania. 
V prípade nejasností pri zadaných úlohách alebo spätnej väzbe rodičia kontaktujú konkrétneho vyučujúceho cez EduPage alebo mailom. Všetci vyučujúci majú pracovný mail v tvare priezvisko.meno@zs4malacky.sk.

Alena Číčelová, riaditeľka ZŠ Záhorácka 

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok