20. 4. 2020
ZŠ Dr. J. Dérera: ako funguje počas pandémie
Prerušenie vyučovania ako preventívne opatrenie k zamedzeniu šírenia koronavírusu COVID-19 nás všetkých zaskočilo a prekvapilo. Ešte pred niekoľkými týždňami by sme takýto príbeh  pokladali za jeden z kategórie sci-fi. 

Ide o situácie nečakané a nepredvídateľné. V prvom kroku sme sa snažili vytvoriť základňu, ktorá by bola optimálnym riešením na zadávanie domácej prípravy pre žiakov našej základnej školy. Na zreteľ sme brali aj nerovnaké technické možnosti všetkých žiakov. Zadania zverejňujeme na našej internetovej stránke www.dererka.edupage.org, kde sme vytvorili blogy pre jednotlivé triedy. Pod jednotlivými predmetmi si na základe dátumu žiaci nájdu aktuálne zadania. Učitelia pripravujú materiály, prezentácie, pracovné listy a pojmové mapy. Zvažujú prácu tak, aby žiaci dokázali úlohy urobiť aj samostatne. Od začiatku tejto zvláštnej situácie berieme do úvahy, že nie sú dôležité výkony na známky, ale oceňujeme najmä snahu, záujem a úsilie.

Vyučujúci teda kontrolujú vypracovania a nabádajú k oprave či zlepšeniu. Vznikajú aj zaujímavé výtvory, v ktorých sa odzrkadľuje prežívanie detí počas prerušeného vyučovania. 
 
Spoločne sa k zadaným témam, cvičeniam či úlohám určite vrátime, veď v súčasnosti učitelia prostredníctvom metodických združení a predmetových komisií diskutujú o úprave vzdelávacieho procesu v našej škole v nadchádzajúcom období.
Využívame nástroje, ktoré žiaci poznajú z predchádzajúceho obdobia: MS Office 365, portál www.bezkriedy.sk. Už počas prerušenia vyučovania viacerí učitelia absolvovali školenia – webináre, aby rozšírili svoje kompetencie a dokázali pracovať s aplikáciou MS Teams. Ďalší využívajú možnosti inej on-line komunikácie. So žiakmi a rodičmi komunikujeme formou e-mailov (k dispozícii sú pracovné e-mailové adresy jednotlivých učiteľov, prípadne stačí napísať na školský e-mail zsderera@dererka.sk) či telefonicky.  Poskytujeme tiež pomoc deťom, ktoré nemajú všetky technické prostriedky. Zabezpečili sme možnosť vyzdvihnúť si školské pomôcky zo školy. So žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je v kontakte školská špeciálna pedagogička. 

Nie nadarmo sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré. V tejto situácii by si naši žiaci mali uvedomiť potrebu riadenia a využívania svojho času. 

…a zostáva ešte podčiarknutie jedinečnej úlohy osobnosti pedagóga a priamej interakcie žiak–učiteľ. 
V mene pedagogických zamestnancov našej školy ďakujem za trpezlivosť i slová pochopenia či podpory.

Katarína Habová, riaditeľka Základnej školy Dr. J. Dérera

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok