3. 4. 2013
Zisťovanie štatistického úradu o príjmoch a životných podmienkych v domácnostiach
Po vstupe do Európskej únie sa Slovenská republika prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)v rámci európskeho projektu štatistiky chudoby a sociálneho vylúčenia. Svojím obsahom azameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania vykonávané v domácnostiach v rokoch 2005 až 2012.

Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. Získané údaje umožňujú nielen medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie, ale i  analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku.

V Slovenskej republike bolo pre rok 2013 do zisťovania vybraných takmer 6 000 domácností vo viac ako 300 obciach, teda aj na území mesta Malacky.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. apríla do 31. mája 2013.

Zisťovanie EU SILC sa uskutoční prostredníctvom opytovateľov Štatistického úradu Slovenskej republiky- pracoviska ŠÚ SR v Bratislave. Opytovatelia sú povinní sa preukázať osobitným poverením a odovzdajú domácnostiam písomnú informáciu o účele zisťovania.

Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Zisťovanie sa vykoná na základe vyhlášky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014.

Osoby, ktoré sa  zúčastnia zberu údajov a na spracovaní výsledkov zisťovania sú viazané mlčanlivosťou o všetkých zistených skutočnostiach aj po skončení zisťovania. Poskytnuté údaje do dotazníka budú slúžiť pri spracovávaní len ako štatistické podklady. Údaje, ktoré sú v nich uvedené, sa nesmú zneužívať akýmkoľvek spôsobom.

V tejto súvislosti upozorňujeme obyvateľov mesta Malacky, aby neposkytovali údaje žiadnym osobám, ktoré sa nepreukážu príslušným „Poverením opytovateľa“ a dokladom totožnosti.
Bližšie informácie môžete získať na telefónnych číslach 02/69 250 420, 02/69 250 411.


Ing. Silvia Szabová
riaditeľka
pracoviska ŠÚ SR v Bratislave
Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok