23. 4. 2014
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach
Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočňuje od 14. apríla do 30. júna výberové štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – EU SILC 2014. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec pre produkciu pravidelných, včasných a kvalitných údajov o chudobe, o príjmoch a životných podmienkach domácností v krajinách Európskej únie.

Výsledky zisťovania sú nielen zdrojom údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia, ale aj podkladom pre analýzy životnej úrovne obyvateľstva a realizáciu koncepčných zámerov a opatrení v oblasti sociálnych politík. Zisťovanie EU SILC sa uskutočňuje podľa porovnateľnej medzinárodnej metodiky v 28-ich krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande, čo zároveň umožňuje aj medzinárodné porovnávanie Slovenska.

EU SILC 2014 nadväzuje na zisťovania, ktoré boli realizované v rokoch 2005-2013 (EU SILC 2005 až 2013). Výsledky uvedených výskumov Štatistický úrad SR každoročne prezentuje v publikácii „Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR“ a v posledných troch rokoch aj v publikácii „Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia“.
V tomto roku sa zber údajov uskutoční opäť v približne 6 000 náhodne vybraných domácnostiach vo viac ako 300 obciach (mestách) Slovenskej republiky. Domácnosti navštívia odborne vyškolení opytovatelia – externí zamestnanci Štatistického úradu SR, ktorí sú povinní pri návšteve domácnosti preukázať sa poverením a preukazom totožnosti.

Základné informácie o zisťovaní sú záujemcom k dispozícii na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky www.statistics.sk v časti Demografia a sociálne štatistiky, príjmy a spotreba.

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok