26. 3. 2012
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
Po vstupe do Európskej únie sa Slovenská republika prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci európskeho projektu štatistiky chudoby a sociálneho vylúčenia. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania vykonávané v domácnostiach v rokoch 2005 až 2011.
Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. Získané údaje umožňujú nielen medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie, ale i  analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku.V Slovenskej republike bolo pre rok 2012 do zisťovania vybraných takmer 6 tisíc domácností, vo viac ako 300 obciach, teda aj na území mesta Malacky a malackého okresu.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. apríla do 30. apríla 2012.

Zisťovanie EU SILC sa uskutoční prostredníctvom externých spolupracovníkov, ktorí sú poverení funkciou opytovateľa Štatistického úradu Slovenskej republiky – pracoviska ŠÚ SR v Bratislave. Opytovatelia sú povinní sa preukázať osobitným poverením a odovzdajú domácnostiam písomnú informáciu o účele zisťovania.

Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Zisťovanie sa vykoná na základe vyhlášky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014.

Osoby, ktoré sa  zúčastnia zberu údajov a spracovania výsledkov zisťovania sú viazané mlčanlivosťou o všetkých zistených skutočnostiach aj po skončení zisťovania. Poskytnuté údaje do dotazníka budú slúžiť pri spracovávaní len ako štatistické podklady. Údaje, ktoré sú v nich uvedené, sa nesmú zneužívať akýmkoľvek spôsobom.

V tejto súvislosti upozorňujeme obyvateľov mesta Malacky a malackého okresu, aby neposkytovali údaje žiadnym osobám, ktoré sa nepreukážu príslušným „Poverením opytovateľa“ a dokladom totožnosti.
Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/69250 400, 02/69250 410

ŠÚ SR

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok