26. 3. 2012
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
Po vstupe do Európskej únie sa Slovenská republika prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci európskeho projektu štatistiky chudoby a sociálneho vylúčenia. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania vykonávané v domácnostiach v rokoch 2005 až 2011.
Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. Získané údaje umožňujú nielen medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie, ale i  analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku.V Slovenskej republike bolo pre rok 2012 do zisťovania vybraných takmer 6 tisíc domácností, vo viac ako 300 obciach, teda aj na území mesta Malacky a malackého okresu.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. apríla do 30. apríla 2012.

Zisťovanie EU SILC sa uskutoční prostredníctvom externých spolupracovníkov, ktorí sú poverení funkciou opytovateľa Štatistického úradu Slovenskej republiky – pracoviska ŠÚ SR v Bratislave. Opytovatelia sú povinní sa preukázať osobitným poverením a odovzdajú domácnostiam písomnú informáciu o účele zisťovania.

Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Zisťovanie sa vykoná na základe vyhlášky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014.

Osoby, ktoré sa  zúčastnia zberu údajov a spracovania výsledkov zisťovania sú viazané mlčanlivosťou o všetkých zistených skutočnostiach aj po skončení zisťovania. Poskytnuté údaje do dotazníka budú slúžiť pri spracovávaní len ako štatistické podklady. Údaje, ktoré sú v nich uvedené, sa nesmú zneužívať akýmkoľvek spôsobom.

V tejto súvislosti upozorňujeme obyvateľov mesta Malacky a malackého okresu, aby neposkytovali údaje žiadnym osobám, ktoré sa nepreukážu príslušným „Poverením opytovateľa“ a dokladom totožnosti.
Bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/69250 400, 02/69250 410

ŠÚ SR

Ďalšie
Životné prostredie
Školstvo
6. 2. 2023
Gymnazisti merajú znečistenie ovzdušia pri svojej škole

Malacké gymnázium sa stalo jednou spomedzi šiestich vybraných škôl v Bratislavskom kraji,…

Zobraziť celý článok
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok