25. 4. 2024
Žiadosti o prijatie do materskej školy

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 sa budú podávať od 1. mája do 31. mája 2024.

            Žiadosť bude zverejnená na webovej stránke www.msmalacky.edupage.org v elektronickej podobe, prípadne bude k dispozícii na riaditeľstve školy (Bernolákova 18, Malacky).

Podávanie žiadostí:

  • elektronická prihláška,
  • osobne na riaditeľstve MŠ, Bernolákova 18, Malacky,
  • poštou/kuriérom na adresu: Materská škola, Bernolákova 18, 901 01 Malacky,
  • naskenovaním a odoslaním na: riaditelka@msmalacky.sk.

            Žiadosť musí byť potvrdená pediatrom a podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami, ak sa nedohodnú inak. Riaditeľka MŠ do 30. júna 2024 rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa.

Podmienky prijatia

            Prijímanie detí do MŠ je limitované kapacitnými možnosťami školy. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od 3 rokov veku, výnimočne dieťa od 2 rokov.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a následne
  • ktoré má právo na prijatie, t. j.  dieťa, ktoré dovŕši  4 roky do 31. 8. 2024.

            Ak zákonný zástupca nepodá žiadosť o prijatie dieťaťa do cirkevnej alebo súkromnej materskej školy, podáva žiadosť o prijatie riaditeľke  spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu.

Po prijatí detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a pri záujme, ktorý prekračuje  kapacitu materskej školy, sa uprednostnia deti s trvalým pobytom v meste Malacky takto:

  • deti od 3 rokov podľa dátumu narodenia (od staršieho k mladšiemu),
  • deti od 2 do 3 rokov podľa dátumu narodenia (od staršieho k mladšiemu).

Spádová materská škola

            Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a pre deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie.

            V súlade s VZN č. 2/2024 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky je spádovou materskou školou Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky pre deti s trvalým pobytom v meste Malacky.

Za deti, ktoré už navštevujú našu materskú školu, nie je potrebné opätovne podávať žiadosť o prijatie.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke www.msmalacky.edupage.org.

MŠ Malacky

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Atléti idú do celoštátneho finále Detskej P-T-S

Atletické preteky pre staršie amladšie žiactvo – Detská P-T-S – budú mať vpiatok 24. mája…

Zobraziť celý článok
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok