3. 2. 2011
Žiadosti o pridelenie nájomných bytov do 23. 2. 2011

Na prvom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslanci návrh VZN č. 01/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky na ulici Pri Maline. Z nového VZN vyplýva, že o mestské nájomné byty sa môžu uchádzať jednak žiadatelia, ktorí si na tieto byty podali žiadosť už v roku 2010, ako aj noví žiadatelia.

Tí, ktorí majú žiadosti podané a naďalej majú záujem o pridelenie bytu, musia k žiadosti doložiť potvrdenie o svojom príjme a príjme s ním posudzovaných osôb za rok 2010. Taktiež treba uviesť akékoľvek zmeny oproti dotazníku, ktoré sa udiali v priebehu minulého roka (napr. narodenie dieťaťa, rozvod,…). Noví záujemcovia musia podať žiadosť aj s príslušnými dokladmi podľa § 3 VZN (tie sú k dispozícii na stránke www.malacky.sk v sekcii Občan – Tlačivá alebo na MsÚ u B. Ballovej na II. poschodí č. dverí 313).

V zmysle VZN určuje podmienky, ktoré musí žiadateľ dovŕšiť vek nad 18 rokov, musí mať trvalý pobyt v Malackách, nesmie nebyť vlastníkom alebo nájomcom nehnuteľností uvedených v § 2 odsek 2 písm. c, d). Žiadateľ sa nepovažuje za vlastníka určitej nehnuteľnosti v prípade, ak jeho spoluvlastnícky podiel nepresahuje jednu polovicu. Čo sa týka podielu priemerného mesačného príjmu a životného minima žiadateľa a s ním posudzovaných osôb, tento nesmie byť vyšší alebo rovný ako 3 alebo nižší alebo rovný ako 1,5.  Tento podiel môže byť v rozpätí od 4 do 1,5 iba v prípadoch určených v § 2 odsek 1 písm. b).

Zmenou oproti VZN z roku 2010 je, že výška zábezpeky, ktorú je nájomník povinný uhradiť pri podpise nájomnej zmluvy sa znížila z 12 na 6 mesačných nájmov. Nájomná zmluva sa uzatvára na 3 roky s možnosťou opakovaného nájmu (za predpokladu, že žiadateľ bude aj naďalej spĺňať podmienky stanovené vo VZN). V určitých prípadoch (napr. ak v domácnosti býva osoba s ťažkým zdravotným postihnutím) je možné uzavrieť zmluvu aj na dlhší čas (viď VZN § 4 odsek 3).

K žiadostiam o nájomný byt podaným v roku 2011 musí byť priložený dotazník a prílohy. Tieto sú k dispozícii v Klientskom centre a v kancelárii č. 111 na prízemí Mestského úradu Malacky. Uvedené tlačivá je možné tiež stiahnuť z webovej stránky www.malacky.sk. Žiadosti s prílohami je nutné odovzdať v podateľni Mestského úradu do 23. 2. 2011. Žiadosti podané po tomto termíne budú vyhodnotené a realizované za predpokladu splnenia podmienok stanovených vo VZN len v prípade nenaplnenia bytového fondu.

/raj/

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok