7. 12. 2022
Záujemcovia o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 môžu podávať žiadosti

Mestský úrad Malacky podľa Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť alebo konkrétnu akciu, aby do 31. januára 2023 podali žiadosť. O dotáciu sa môže žiadať v oblasti športu, kultúry, sociálnej oblasti a pre iné neziskové organizácie.

Text VZN, výzva na predkladanie žiadostí a tlačivo žiadosti sú k dispozícii na www.malacky.sk, časť MESTO – DOTÁCIE A GRANTY. Povinnou prílohou je vyplnený formulár Žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1 VZN). Žiadosť je možné podať aj elektronicky cez www.slovensko.sk spolu s prílohami v PDF formáte podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

Žiadatelia – organizačné jednotky (zložky) bez právnej subjektivity musia k žiadosti predložiť splnomocnenie na všetky právne úkony súvisiace s procesom poskytovania dotácií, podpísané štatutárnym zástupcom materskej organizácie (príloha č. 1 výzvy). Žiadatelia o dotáciu na športovú činnosť priložia aj vyplnený Dotazník pre žiadateľov o dotáciu na športovú činnosť na rok 2021 (príloha č. 2 výzvy).  

Informácie o dotáciách pre oblasť športu:

momentálne neobsadené
Referent právny a správy majetku
číslo dverí: 318

Informácie o dotáciách pre oblasť kultúry, sociálnu oblasť a pre iné neziskové organizácie: 

Mgr. Darina Pelecová
Sociálna pomoc
číslo dverí: KC 025
darina.pelecova@malacky.sk

Žiadosti o dotáciu sa podávajú na adresu:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

MsÚ

Dokumenty:

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok