7. 12. 2022
Záujemcovia o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 môžu podávať žiadosti

Mestský úrad Malacky podľa Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť alebo konkrétnu akciu, aby do 31. januára 2023 podali žiadosť. O dotáciu sa môže žiadať v oblasti športu, kultúry, sociálnej oblasti a pre iné neziskové organizácie.

Text VZN, výzva na predkladanie žiadostí a tlačivo žiadosti sú k dispozícii na www.malacky.sk, časť MESTO – DOTÁCIE A GRANTY. Povinnou prílohou je vyplnený formulár Žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1 VZN). Žiadosť je možné podať aj elektronicky cez www.slovensko.sk spolu s prílohami v PDF formáte podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

Žiadatelia – organizačné jednotky (zložky) bez právnej subjektivity musia k žiadosti predložiť splnomocnenie na všetky právne úkony súvisiace s procesom poskytovania dotácií, podpísané štatutárnym zástupcom materskej organizácie (príloha č. 1 výzvy). Žiadatelia o dotáciu na športovú činnosť priložia aj vyplnený Dotazník pre žiadateľov o dotáciu na športovú činnosť na rok 2021 (príloha č. 2 výzvy).  

Informácie o dotáciách pre oblasť športu:

JUDr. Romana Hricová
Referent právny a správy majetku
číslo dverí: 318
romana.hricova@malacky.sk

Informácie o dotáciách pre oblasť kultúry, sociálnu oblasť a pre iné neziskové organizácie: 

Mgr. Darina Pelecová
Sociálna pomoc
číslo dverí: KC 025
darina.pelecova@malacky.sk

Žiadosti o dotáciu sa podávajú na adresu:

Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

MsÚ

Dokumenty:

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok