7. 2. 2014
Záujem prevyšuje kapacitu dvoch škôl

Po januárovom zápise budúcich prvákov do malackých základných škôl ukázali štatistiky niekoľko zaujímavých údajov. Naše základné školy majú súhrnne dostatočnú kapacitu na umiestnenie všetkých prvákov z Malaciek i prihlásených detí z okolitých obcí. Záujem o školy však nie je rovnomerný. Z Informácie o výsledkoch zápisu do I. ročníka základných škôl v Malackách, ktorá je pripravená na rokovanie Mestského zastupiteľstva 20. februára, vyplýva, že dve malacké školy (ZŠ Dr. J. Dérera a Spojená škola sv. F. Assiského) zaznamenali záujem prevyšujúci ich kapacitné možnosti.

Do ZŠ Dr. Dérera sa prihlásilo 91 detí, čo je viac, ako môžu prijať do štyroch prvých tried, ktoré škola otvorí. Všetci budúci prváci, ktorí patria do školského obvodu tejto ZŠ, budú do nej určite prijatí. Ak rodičia detí z iných obvodov dostanú rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do ZŠ Dr. Dérera, dieťa je povinná prijať ZŠ v mieste trvalého bydliska žiaka, do ktorej patrí. Môže ho však prijať aj ZŠ v inom školskom obvode, a to do naplnenia svojich kapacitných možností.  Možnosť prijať ďalšie deti aj mimo svojho školského obvodu má s ohľadom na kapacitné možnosti v Malackách ešte ZŠ Záhorácka. Vzhľadom na plánovaný počet troch tried prvého ročníka, vydanie niekoľkých rozhodnutí o neprijatí predpokladá i vedenie Spojenej školy sv. Františka Assiského, ktorá otvorí tri prvé triedy (83 zapísaných prvákov).

Školským zákonom je stanovený najvyšší počet žiakov v triede I. ročníka základnej školy 22 žiakov. Tento počet žiakov môže byť zvýšený najviac o troch žiakov, a to len v prípadoch, ktoré sú konkrétne vymenované v školskom zákone. Počet žiakov v triede ovplyvňuje aj veľkosť triedy, ak je priestorovo nepostačujúca pre 22 detí, umiestni sa v nej v súlade s predpismi menej detí.

Zopár čísel:

Počty detí zapísaných do malackých škôl:

ZŠ Dr. J. Dérera                         91 detí – z toho predbežne 1 odklad,

ZŠ Štúrova                                49 detí – z toho predbežne 2 odklady,

ZŠ Záhorácka                            38 detí – z toho predbežne 2 odklady,

Spojená škola sv. F. Assiského     83 detí – z toho predbežne 10 odkladov.


Podľa počtu prihlásených detí a priestorových možností školy riaditelia navrhujú v šk. 2014/2015 otvorenie tried prvého ročníka v počte:

ZŠ Dr. J. Dérera                         otvorí 4 triedy I. ročníka,

ZŠ Štúrova                                otvorí 2 triedy I. ročníka,

ZŠ Záhorácka                            otvorí 2 triedy I. ročníka,

Spojená škola sv. F. Assiského     otvorí 3 triedy I. ročníka.

V celkovom počte zapísaných je 68 detí z iných obcí, čo je o 1 dieťa menej ako pred rokom. Tieto deti majú trvalé bydlisko v obciach: Bratislava, Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, Lakšárska Nová Ves, Malé Leváre, Moravský Svätý Ján, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Štvrtok, Sekule, Sološnica, Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre, Záhorská Ves, Závod. Z toho z Kostolišťa a Suchohradu, ktoré patria do školského obvodu ZŠ Záhorácka, je 22 detí.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl

Tatiana Búbelová

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok