18. 3. 2010
Zastupiteľstvo rokovalo o zmene rozpočtu na rok 2010
Poslanci mestského zastupiteľstva ukončili približne o 19.30 hod. svoje riadne zasadnutie. Prerokovali spolu 25 bodov, z toho 14 rokovacích materiálov a 9 informácií.
Najdiskutovanejším bodom bola informácia o rekonštrukcii mostného telesa nadjazdu, o ktorej sme vás informovali v predchádzajúcom príspevku. Jednohlasne a bez diskusie schválili poslanci návrhy na prevody parciel v prospech vlastníkov nehnuteľností a bytov na uliciach K.Orgoňa, Záhoráckej ulici, Ľ. Fullu a na ulici Skuteckého.
Rozsiahlou diskusiou prešli dva body rokovania  a to návrh zmeny rozpočtu mesta na rok 2010 a Správa o výsledku následnej finančnej kontroly evidencie, spôsobu výberu dodávateľa a zúčtovania kapitálových výdavkov v oblasti zabezpečovania projektových dokumentácií za rok 2008. Otvorenie schváleného rozpočtu na rok 2010 si vyžiadalo niekoľko skutočností a to výpadok podieľových daní na príjmovej strane a nadpráce spojené s rekonštrukciou kaštieľa, neplánovaná rekonštrukcia strechy kultúrneho domu a prečerpanie vyčlenených finančných prostriedkov  na zimnú údržbu na strane výdavkov. Rekonštrukcia kaštieľa si nad rámec plánovaného rozpočtu vyžiadala výdavky spojené s archeologickým výskumom v celkovej sume 194 tisíc €. Vyrovnanie  rozpočtu sa dosiahlo znížením investičných výdajov mesta. Poslanci návrh nového rozpočtu schválili.
V prípade správy hlavnej kontrolórky za rok 2008 boli zistené pochybenia v oblasti rozpočtovej disciplíny. Mestský úrad zaviedol nové opatrenia, ktoré by mali opakovaniu sa situácie zabrániť a z danej situácie vyvodí dôsledky.
Poslanci zastupiteľstva odsúhlasili aj kofinancovanie rekonštrukcie detského ihriska v oblúku na Štúrovej ulici na sídlisku Juh a zásady o vybavovaní sťažností. Nová legislatíva v oblasti uplatňovania si sťažností  je zložitá a preto mestský úrad vypracuje a zverejní zjednodušený a prehľadný manuál, ktorý občanom vysvetlí, akým spôsobom môžu sťažnosti podávať, aby bol zachovaný legislatívny rámec a sťažnosť obsahovala všetky formálne náležitosti.
Zastupiteľstvo odhlasovalo aj  návrh všeobecne záväzného nariadenia o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu. Zásadnou zmenou predmetného VZN je vývoz tuhého komunálneho odpadu zo záhradkárskej osady Nad Výhonom, ktorý bol doteraz riešený pristavovaním veľkokapacitného kontajneru na odpad. Kontajnery boli zneužívané na vyhadzovanie objemného odpadu a tak mesto pristúpilo k riešeniu vývozu komunálneho odpadu vrecovým systémom.
Záver rokovania bol venovaný interpeláciám poslancov. Ich interpelácie sa dotýkali vybudovania chodníka na ulici L.Fullu 1-3, riešeniu parkovacích miest vo vnútroblokoch na Ulici 1. mája, možnosti prevodu vojenských nehnuteľných majetkov na obce, odvodnenia Stupavskej ulice a progresu v sprístupňovaní areálov školských zariadení podľa koncepcie rozvoja športu. Na predmetné interpelácie boli vyžiadané písomné odpovede.

/iša/
Ďalšie
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 6. 2024
Zo stolnotenisového Pezinka prišla dobrá správa

Naši mladší žiaci Martin Sloboda a Róbert Žáček vybojovali na majstrovstvách kraja v družstvách 2.…

Zobraziť celý článok