30. 3. 2010
Zastupiteľstvo rokovalo o úprave sadzby dane


Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa venovalo len jednému bodu, ktorého nosnou témou bol dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V zmysle tohto dodatku sa mení pôvodná sadzba dane z 0,117 % na 0,25 % za stavebný pozemok v tzv. I. pásme. V praxi to predpokladá zvýšenie príjmovej časti rozpočtu mesta o cca 30 tis. eur. Súčasne bolo týmto rokovaním prijaté úplné znenie nového všeobecne záväzného nariadenia v zmysle platnej legislatívy, ktoré rieši oblasti daní z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva a miestne poplatky za komunálne a drobné odpady.  


Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok