30. 3. 2010
Zastupiteľstvo rokovalo o úprave sadzby dane


Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa venovalo len jednému bodu, ktorého nosnou témou bol dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V zmysle tohto dodatku sa mení pôvodná sadzba dane z 0,117 % na 0,25 % za stavebný pozemok v tzv. I. pásme. V praxi to predpokladá zvýšenie príjmovej časti rozpočtu mesta o cca 30 tis. eur. Súčasne bolo týmto rokovaním prijaté úplné znenie nového všeobecne záväzného nariadenia v zmysle platnej legislatívy, ktoré rieši oblasti daní z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva a miestne poplatky za komunálne a drobné odpady.  


Ďalšie
Oznamy
1. 2. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac február 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok
Šport
30. 1. 2023
Záhoráci s výborným vstupom do druhej časti sezóny

            Hádzanári Stupavy a …

Zobraziť celý článok