29. 4. 2010
Zastupiteľstvo parkovací dom zatiaľ neschválilo
Dnes sa na svojom riadnom rokovaní zišlo mestské zastupiteľstvo. Poslanci celkom prerokovali 11 bodov a tri informácie.
Na základe novely zákona o obecnom zriadení prerokovali poslanci nové znenie rokovacieho poriadku a zmenili aj systém odmeňovania poslancov za ich prácu. Paušálne vyplácanie odmeny nahradil systém odmeňovania za aktivitu, resp. aj prípravu a predkladanie materiálov na rokovania zastupiteľstva. Zastupiteľstvo prijalo aj nové VZN o o prevádzkovom poriadku na verejných ihriskách. Malacky majú momentálne v správe 16 detských ihrísk a 6 športovísk. Poslanci taktiež odsúhlasili odpredaj pozemkov v prospech vlastníkov bytov na Ulici 1. mája.

Najrozsiahlejšie diskutovaným bodom bola správa z poslaneckého prieskumu v nebytových priestoroch na Mierovom námestí č.12. Ide o priestory, v ktorých sa nachádzajú všeobecné a odborné ambulancie. Na základe nového znenia VZN bolo v týchto priestoroch zvýšené nájomné, s ktorým však vzhľadom na prostredie nájomníci nesúhlasia a žiadali jeho zníženie na pôvodnú sumu. Po emotívnej, viac ako 90 – minútovej rozprave, kde sa dostali k slovu aj prítomné zástupkyne lekárov – nájomcov, mestské zastupiteľstvo uložilo pripraviť na budúce zasadnutie zmenu VZN tak, aby sa prehodnotila výška nájmu na pôvodnú sumu.

Druhým najdiskutovanejším bodom bol zámer vybudovania niekoľkopodlažného parkovacieho domu na Bernolákovej ulici na ihrisku pred predajňou potravín. Dom by mal celkom 204 parkovacích miest na šiestich podlažiach, z čoho jedno by bolo podzemné a jedno prízemné. Celkovú investíciu 1,7 milióna eur by hradil súkromný investor.
Poslanci mali k predmetnému návrhu množstvo výhrad. K najzávažnejším argumentom patrila lokalizácia parkovacieho domu v blízkosti materskej školy, zahustenej výstavbe, jednosmernej úzkej ulice a zabratie športoviska, ktorých je v meste aj tak málo. Zaujímala ich tiež možnosť riešenia celkového podzemného parkovania, na čo investor odpovedal, že vzhľadom na podložie by takýto variant stavbu trojnásobne predražil a parkovacie miesta by sa stali nepredajnými. V závere tohto bodu primátor povedal, že aj tak je riešenie danej situácie závislé od toho, čo povedia obyvatelia danej lokality. Zastupiteľstvo uložilo prednostovi zvolať verejné stretnutie s obyvateľmi sídliska v termíne do 31.5.

Poslanci ďalej schválili počet poslancov a volebných obvodov pre nasledujúce komunálne voľby, pričom prišlo k presunu niektorých ulíc do iného obvodu. V rámci rôzneho zastupiteľstvo odsúhlasilo odkúpenie prístupovej cesty na Rakárenskej ulici. Záverom zasadnutia ešte poslanci požiadali kontrolórku mesta o vykonanie kontroly hospodárenia za rok 2009 v spoločnosti Progres Malacky v súčinnosti s členom dozornej rady.

/iša/
Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok