18. 9. 2009
Zastupiteľstvo konštruktívne aj kriticky
Vo štvrtok 17. 9. sa po prvý raz po prázdninovom období stretli poslanci mestského zastupiteľstva v Malackách na svojom riadnom rokovaní. Okrem iného schválili dve novelizácie všeobecne záväzných nariadení. Jedným je VZN o chove a držaní zvierat na území mesta Malacky, ktoré reaguje na zmeny platných predpisov a upravuje práva a povinnosti chovateľov či držiteľov zvierat vo vzťahu k spoluobčanom, k životnému prostrediu, ale aj k ochrane zvierat. Druhé sa týka odpredaja bytov a nebytových priestorov z majetku mesta.

MsZ podporilo aj bezodplatné zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve mesta Malacky v súvislosti s projektom vybudovania cyklochodníka medzi obcou Kostolište a Malackami s názvom Jantárová cesta. Trasa široká 3 m povedie sčasti pozdĺž Mlynského náhona, neskôr po ľavej strane štátnej cesty v smere od Malaciek a končí pred kultúrnym domom v Kostolišti. Trasa s výmerou 2895 m2 a s odpočívadlom bude zo zámkovej dlažby a osvetlená nočným svetlom. Investorom je obec Kostolište.

Poslanci schválili prevod dlhodobého majetku do správy príspevkovej organizácie AD HOC Malacky v súvislosti s realizáciou novej Koncepcie športu v meste Malacky a podporili aj s tým súvisiaci návrh zmeny rozpočtu spomenutej organizácie na rok 2009. Najdiskutovanejším bodom programu bola správa hlavnej kontrolórky o následnej finančnej kontrole, zameranej okrem iného na kontrolu účelového využitia prostriedkov v školskej jedálni v cirkevnej škole, ktorú prevádzkovalo súkromné zariadenie. Kontrolou sa zistili závažné nedostatky na strane kontrolovaného subjektu a pochybenia aj na strane oddelenia ekonomiky MsÚ. Na základe zistených skutočností kontrolórka podala na kontrolovaný súkromný subjekt trestné oznámenie.

Text: Tatiana Búbelová; Foto: -sisa/tabu-
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok