22. 3. 2017
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva – návrh programu

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude konať v štvrtok 23. marca 2017 o 15:00 v zasadačke MsÚ, Radlinského ul.

1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie programu

2) Správa o plnení uznesení MsZ

3) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

4) Správa z kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta CVČ za rok 2015

5) Správa z kontroly výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

6) Správa z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2016

7) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:
a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 2/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky v znení VZN mesta Malacky č. 8/2015 a v znení VZN mesta Malacky č. 6/2016
b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ruší VZN mesta Malacky č. 4/2012 o zásadách pre tvorbu a vydávanie všeobecne záväzných nariadení mesta
c) Návrh VZN mesta Malacky o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Malacky

8) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
a) Návrh na odplatný prevod verejného osvetlenia s príslušenstvom v obytnej zóne Padzelek v prospech mesta Malacky
b) Návrh na schválenie Dohody o urovnaní  sporného vlastníctva k pozemku C-KN 2108/3 v k. ú. Malacky v prospech JUDr. Marty Vícenovej, Malacky
c) Návrh na doplnenie nadačného imania Nadácie Pro Malacky v súlade so zákonom o nadáciách
d) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti  parciel registra C parc. č. 3622/2, parc. č. 3630/1 a registra E parc. č. 6527/1 v k. ú. Malacky, uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 

9) Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku mesta Malacky do správy rozpočtovým organizáciám MŠ Jána Kollára 896, Malacky, ZŠ Štúrova ul. 142/A, Malacky, ZUŠ Záhorácka ul. 1918, Malacky

10) Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2017

11) Rôzne

12) Interpelácie a podnety

 MsÚ

Ďalšie
Šport
20. 5. 2024
Záhoráci s prvým víťazstvom v Ligovom pohári

Hádzanári HC Záhoráci Stupava/Malacky si vo 4. kole Ligového pohára Niké Handball extraligy…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok