5. 1. 2015
Zápis do prvého ročníka základných škôl
Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis do 1. ročníka základných škôl na školský rok 2015/2016 sa bude konať v dňoch: 16. januára 2015 (piatok) od 14.00 h do 18.00 h a 17. januára 2015 (sobota) od 9.00 h do 12.00 h.

1. Zápis do 1. ročníka sa v uvedenom termíne uskutoční v budovách základných škôl v Malackách:

Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7
Základná škola, Štúrova 142/A
Základná škola, Záhorácka 95
Základná škola Mansvéta Olšovského ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1

2. Na zápis sa dostavia deti narodené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a deti, ktoré majú odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

3. Zákonný zástupca pri zápise predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

b)  meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

4. Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Školské obvody určuje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Malacky č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl v znení Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Malacky č. 12/2013. Na zápis žiakov do cirkevnej Základnej školy Mansveta Olšovského sa uvedené VZN nevzťahujú. Základná škola Mansveta Olšovského môže prijať žiakov z rôznych školských obvodov (ulíc) v meste.

5. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája 2015.  

6. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Malacky č. 13/2011 a č. 12/2013 sú zverejnené v MsÚ Malacky, na www.malacky.sk, v jednotlivých budovách materskej školy a v základných školách.
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok