17. 1. 2013
Zápis do I. ročníka ZŠ


MESTO MALACKY a RIADITEĽSTVÁ  ZÁKLADNÝCH  ŠKÔL V  MALACKÁCH oznamujú, že ZÁPIS  DO  I. ROČNÍKA  ZÁKLADNÝCH  ŠKÔL NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2013/2014 sa bude konať v dňoch

18. januára 2013 (piatok) od 14.00 h do 18.00 h,
19. januára 2013 (sobota) od 9.00 h do 12.00 h.

1) Zápis do I. ročníka sa v uvedenom termíne uskutoční v budovách základných škôl v Malackách:
Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7
Základná škola, Štúrova 142/A
Základná škola, Záhorácka 95
Základná škola Mansvéta Olšovského ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1

2) Na zápis sa dostavia deti narodené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 a deti, ktoré majú odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

3) Zákonný zástupca pri zápise predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b)  meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

4) Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Školské obvody určuje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Malacky č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl. Na zápis žiakov do cirkevnej Základnej školy Mansvéta Olšovského sa VZN č. 13/2011 nevzťahuje. Základná škola Mansvéta Olšovského môže prijať žiakov z rôznych školských obvodov (ulíc) v meste.

5)  O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája 2013

6) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl je zverejnené v MsÚ Malacky, na www.malacky.sk, v jednotlivých budovách materskej školy a v základných školách.

-msu-
 

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok