18. 1. 2012
Zápis do I. ročníka základnej školy
Zápis budúcich prvákov sa bude konať už tento piatok 20. januára v čase od 14.00 h do 18.00 h a sobotu 21. januára od 9.00 h do 12.00 h. Zákonní zástupcovia môžu svoje deti zapísať do jednej zo štyroch základných škôl v Malackách:
  • Základná škola Dr. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7
  • Základná škola, Štúrova 142/A
  • Základná škola, Záhorácka 95
  • Spojená škola sv. Františka Assiského (s organizačnou zložkou Základná škola Mansveta Olšovského), Kláštorné nám. 1

Na zápis sa dostavia deti narodené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 a deti, ktoré majú odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca pri zápise predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b)  meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Povinnú školskú dochádzku môže plniť aj v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Školské obvody určuje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Malacky č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl. Na zápis do malackých ZŠ môžu prísť aj deti z iných obcí.

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája 2012. Viac informácií o jednotlivých ZŠ nájdete v časti Občan/Vzdelávanie/Základné školy.

A. Hrnková
ilustračné foto: archív mesta

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok