8. 1. 2020
VÝZVA pre športové kluby a organizácie pôsobiace v športe na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020
Mesto Malacky, Mestský úrad v Malackách, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky  podľa § 4 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta (ďalej len VZN) vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť športových klubov a organizácií pôsobiacich v športe, aby do 31. januára 2020 podali žiadosť o dotáciu na adresu:

Mesto Malacky
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky


Spôsob a podmienky poskytovania dotácií na rok 2020 upravuje  VZN v § 8.

Žiadatelia sú povinní poskytnúť v žiadosti všetky požadované údaje a doložiť prílohy v súlade  § 5 VZN (okrem výpisu z registra trestov právnických osôb). V prípade, že žiadosť nebude kompletná, úrad žiadateľa vyzve na doplnenie žiadosti do 10 pracovných dní. Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na činnosť športových klubov a organizácií pôsobiacich v športe na rok 2020 je vyplnený formulár s podrobnými údajmi o činnosti športového klubu alebo organizácie pôsobiacej v športe.

Žiadateľov o dotáciu, ktorými sú organizačné jednotky (zložky) bez právnej subjektivity, upozorňujeme na skutočnosť, že k žiadosti o dotáciu je potrebné predložiť splnomocnenie na všetky právne úkony uskutočnené v súvislosti s procesom poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Malacky, podpísané štatutárnym zástupcom materskej organizácie. Vzor splnomocnenia je k dispozícii na webovej stránke www.malacky.sk, časť MESTO – DOTÁCIE A GRANTY. 

Text VZN a tlačivo žiadostí na činnosť sú k dispozícii na webovej stránke www.malacky.sk, časť MESTO – DOTÁCIE A GRANTY, alebo je možné vyzdvihnúť si ich osobne na Mestskom úrade Malacky (Bernolákova 5188/1A), Oddelenie právne, č. dverí 318 (3. poschodie).

MsÚ

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok