7. 1. 2019
Výzva pre športové kluby a organizácie pôsobiace v športe na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019
Mesto Malacky, Mestský úrad v Malackách, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky  podľa § 4 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta (ďalej len VZN) vyzýva záujemcov o dotáciu na činnosť športových klubov a organizácií pôsobiacich v športe, aby do 31. januára 2019 podali žiadosť o dotáciu na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.

Spôsob a podmienky poskytovania dotácií na rok 2019 upravuje  VZN č. 16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta. Žiadatelia sú povinní poskytnúť v žiadosti všetky požadované údaje a doložiť prílohy v súlade  § 5 VZN. Žiadosť v zmysle § 5 VZN musí obsahovať ako prílohu aj výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. Žiadateľ – právnická osoba tak v súlade s platnou legislatívou preukáže splnenie podmienky pre žiadateľov z rozpočtu mesta.

V prípade, že žiadosť nebude kompletná, úrad žiadateľa vyzve na doplnenie žiadosti do 10 pracovných dní. Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na činnosť športových klubov a organizácií pôsobiacich v športe na rok 2019 je vyplnený formulár s podrobnými údajmi o činnosti športového klubu alebo organizácie pôsobiacej v športe.

Žiadatelia o dotáciu, ktorými sú organizačné jednotky (zložky) bez právnej subjektivity, musia k žiadosti predložiť splnomocnenie na všetky právne úkony uskutočnené v súvislosti s procesom poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Malacky podpísané štatutárnym zástupcom materskej organizácie. Vzor splnomocnenia je k dispozícii na webovej stránke www.malacky.sk, časť MESTO – DOTÁCIE A GRANTY. 

Text VZN a vzor žiadosti o dotáciu na rok 2019 – šport – na činnosť sú k dispozícii na webovej stránke www.malacky.sk, časť MESTO – DOTÁCIE A GRANTY, alebo ich je možné vyzdvihnúť osobne na Mestskom úrade Malacky, Oddelenie právne, č. dverí 318 (3. poschodie).

MsÚ
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok